Männer am Cycle 1

De 17. Oktober 2017 an den 20. Februar 2018 bidde mir an Zesummenaarbecht mat dem Institut de formation de l'Education nationale (IFEN) e moderéierte kollegialen Echange fir Männer un, déi am Cycle 1 vun der Ecole fondamentale schaffen.

Fir Aschreiwung a weider Informatiounen:

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=92333

Back to top