actTogether asbl - KONFERENZ: "Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung"

KONFERENZ: "Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung"

An Zesummenaarbecht mam Praxisbüro vun der Uni Lëtzebuerg invitéiere mir Iech en Donneschdeg, den 21. Juni 2018 vun 9.00 bis 16.00 Auer op eis gemeinsam Konferenz "Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung - Les hommes dans l'éducation non formelle des enfants - Männer in der non-formalen Bildung von Kindern in Luxemburg".

Hei fannt Dir de Programm...

An hei den Umeldungsformulaire...

D’Konferenz gëtt am Sënn vum modifizéierte Jugendgesetz als Formatioun Continue (6 St.) unerkannt (Validation no. 2018_04-ANB_28).

Fir weider Froen oder Informatioune sti mir Iech gären zur Verfügung!

Back to top