SAVE THE DATE: 21. Juni 2018 Konferenz

Am Kader vum Programm "Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung - Les hommes dans l'éducation non formelle des enfants - Männer in der non-formalen Bildung von Kindern in Luxemburg" invitéiere mir Iech an Zesummenaarbecht mam PraxisBüro vun der Uni Lëtzebuerg donneschdes, den 21. Juni 2018 vun 9.00 bis 16.00 Auer op de Campus Belval op eis gemeinsam Konferenz. Den definitive Programm kënnt ufangs Mee eraus...

Back to top