Francis Spautz um Radio 100,7

"Gewalt ass KENG Léisung. Dofir, so NEE zu Gewalt, och wann s de dech provozéiert fills!"

De Francis Spautz, Responsabele vum infoMann, am Gespréich mam Carole Schimmer vum 100,7 iwwer d'Vermeidung vu Gewalt wärend dem Confinement.

Emissioun lauschteren...

Crise du Coronavirus - Corona-Krise - Corona Crisis

kit de survie pour hommes sous pression - Survival-Kit für Männer unter Druck - Survival Kit for Men under pressure

 

FR: Notre métier est de conseiller et d'accompagner les hommes. Nous savons par expérience que dans une situation de crise, le risque de perdre le contrôle et de devenir violent augmente. Nous partageons ici ce qui peut t’aider, en tant qu'homme, à faire face aux moments de stress liés à la crise du Coronavirus.

 

DE: Unser Beruf ist, Männer zu beraten und zu begleiten. Wir wissen aus Erfahrung: In einer Krisensituation steigt das Risiko, die Kontrolle zu verlieren und gewalttätig zu werden. Hier sagen wir, was dich als Mann unterstützt, Stressmomente in der Corona-Krise zu bewältigen.

 

EN: It is our job to support and accompany men. We know from experience that crisis situations increase the risk of losing control and becoming violent. With this survival kit we want to help you stay calm during the Corona crisis.

 

 

 

Haislech Gewalt - Violences en famille

Haislech Gewalt: Mënsche betreien ass gutt, Gewalt vermeiden ass besser! -

Violences en famille : leur prise en charge est bonne mais, mieux vaut les prévenir !

 

LU: Dës Zäit vum confinement an der Famill oder aleng ass net einfach...

FR: Cette période de confinement, seul ou en famille, n’est pas facile à vivre...

 

HelpMen - Health Literacy Progress for Men in Europe

Former la santé des hommes. Comment atteindre les hommes par l'éducation à la santé et comment les activer?

Männergesundheit bilden. Wie können Männer mit Gesundheitsbildung erreicht und aktiviert werden?

infoMann war ee vu fënnef europësch Partner am Kader vum Erasmus+Projekt "HelpMen - Health Literacy Progress for Men in Europe" (2017-2019). Hei sinn d'Resultater:

Broschür (Deutsch, English, Francais, Italiano)

Buch (Curriculum: Deutsch)

Homepage: http://help-men.eu/

 

 

MadaK

"Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung - Les hommes dans l'éducation non formelle des enfants - Männer in der non-formalen Bildung von Kindern in Luxemburg"

Hei fannt dir de Programm...

Back to top