Haislech Gewalt - Violences en famille

Haislech Gewalt: Mënsche betreien ass gutt, Gewalt vermeiden ass besser! -

Violences en famille : leur prise en charge est bonne mais, mieux vaut les prévenir !

 

LU: Dës Zäit vum confinement an der Famill oder aleng ass net einfach...

FR: Cette période de confinement, seul ou en famille, n’est pas facile à vivre...

 

Back to top